Приеха общ устройствен план на община Черноочене

Новини

С пълно мнозинство на свое заседание Общински съвет в Черноочене одобри окончателният проект на Общия устройствен план на общината /ОУПО/.
„Близо 5 години след стартиране дейностите по изработването на плана, можем да кажем, че Черноочене е една от малкото общини, които вече имат документ, за цялата й територия от такова естество“, заяви в изказването пред съветниците в заседателната зала кметът на община Черноочене Айдън Осман.
Като предпоследен етап от процедурата съгласуваният документ е приет в Общински експертен съвет по устройство на територията към общината през месец февруари тази година.
„Надявам се, че сме успели да създадем балансиран общ устройствен план, в който да предвидим бъдещето развитие по зони на територията на цялата община. Приетият план не налага ограничения и всеки, който иска да промени статута на дадена територия може да го направи, като премине през определена процедура“, подчерта Айдън Осман. Той благодари на съветниците за положителната им подкрепа за положения огромен труд от фирмата изпълнител и администрацията при изработването на плана. Кметът поясни, че това е един документ подготвен след сериозен анализ от компетентни лица, който ще даде насока за развитие на общината за 20-30 години напред.
Основната цел на ОУПО е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие.
Планът дава насоката за социално-икономическото развитие на територията и е съобразен със специфичните за населените места на община Черноочене географски, природни, исторически и други ресурси.
С оглед отварянето на ГКПП „Маказа“, е предвидено разрастване на централното село Черноочене, с реализиране на съответните комуникации и инженерна инфраструктура. Отразено е и развитието на туристическата инфраструктура на община Черноочене, в районите с наличие на тракийски култови места и могили..
Общият устройствен план е съгласуван с множество заинтересовани централни и териториални администрации.
Айдън Осман припомни, че процедурите, свързани със съгласуването продължават много дълго време.
През 2013 г. Община Черноочене подготви планово задание за ОУПО, като финансирането на проекта и окончателния вариант са със средства от държавния бюджет, чрез бившето Министерство на инвестиционното проектиране.
През 2015 г. е проведено обществено обсъждане на изготвения ОУПО. Постъпилите инвестиционни намерения са предоставени на колектива, изработил плана и след преценка голяма част от тях са отразени в него.