Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени и продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост:
1. Незастроен УПИ VІІІ в кв.2 с площ 617,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 8 882,00 лв. /осем хиляди осемстотин осемдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №357/11.01.2018 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост:
1. Незастроен УПИ VІІІ в кв.2 с площ 617,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 8 882,00 лв. /осем хиляди осемстотин осемдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №357/11.01.2018 г.

Изготвил:
Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/Н. Салим/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА