Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за реализация на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2017-2020 г.

Уважаеми съветници,

Община Черноочене е с намерението да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за изпълнение на инфраструктурни проекти. Съгласно условията за кандидатстване проектите следва да бъдат включени в Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2014-2020г. Актуализацията на приетата програма се извършва по предложение на Кмета на Общината с решение на Общинския съвет.
Предлагам в Програмата за реализация на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2017-2020 г. да се направят следните промени:

В Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура,

• Специфична цел 1 – Образователна инфраструктура, проект “ Саниране на СОУ „Хр. Смирненски”, с. Черноочене “ да се замени с „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“ със стойност 900 000лв. финансиране – външни източници.

• Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност, проект „Благоустрояване на централните части на населените места в общината“ сумата от 2000000лв. да се замени с 800 000лв.

• Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност да се добави проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ на стойност 1 200 000лв. с подобекти:

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Габрово“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Лясково“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Комунига“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Петелово“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Среднево“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Драганово“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Пряпорец“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Паничково“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в населени места“

– Подобект: „Улично благоустрояване в кв.4 с. Черноочене”

• Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност „Парк II етап- с. Черноочене център“ да се замени с „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ на стойност 2 000 000лв. с подобекти:

– Подобект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Комунига, община Черноочене“

– Подобект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Габрово, община Черноочене“

– Подобект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Лясково, община Черноочене“

– Подобект: „Изграждане на площадно пространство в село Черноочене”.

В Приоритет 2 – Създаване на условия за развитие на местната икономика и подобряване на условията на живот,
• Специфична цел 2 – Проучване и популяризиране на възможности за отдих и туризъм проект „Възстановяване дейността на етнографска музейна сбирка в с. Пчеларово“ да се замени с „Основен ремонт на къща за представяне и експониране на местното културно и битово наследство в с. Пчеларово, общ. Черноочене“

Предлагам на Общински съвет Черноочене да приеме следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за Регионално развитие Общински съвет Черноочене изменя и допълва Програмата за реализация на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2017-2020 г. както следва:

В Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура,

• Специфична цел 1 – Образователна инфраструктура, проект “ Саниране на СОУ „Хр. Смирненски”, с. Черноочене “ да се замени с „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“ със стойност 900 000лв. финансиране – външни източници.

• Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност, проект „Благоустрояване на централните части на населените места в общината“ сумата от 2000000лв. да се замени с 800 000лв.

• Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност да се добави проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ на стойност 1 200 000лв. с подобекти:

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Габрово“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Лясково“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Комунига“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Петелово“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Среднево“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Драганово“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Пряпорец“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в с. Паничково“

– Подобект: ”Рехабилитация на улици в населени места“

– Подобект: „Улично благоустрояване в кв.4 с. Черноочене”

• Специфична цел 7 – Благоустрояване и енергийна ефективност „Парк II етап- с. Черноочене център“ да се замени с „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ на стойност 2 000 000лв. с подобекти:

– Подобект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Комунига, община Черноочене“

– Подобект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Габрово, община Черноочене“

– Подобект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Лясково, община Черноочене“

– Подобект: „Изграждане на площадно пространство в село Черноочене”.

В Приоритет 2 – Създаване на условия за развитие на местната икономика и подобряване на условията на живот,
• Специфична цел 2 – Проучване и популяризиране на възможности за отдих и туризъм проект „Възстановяване дейността на етнографска музейна сбирка в с. Пчеларово“ да се замени с „Основен ремонт на къща за представяне и експониране на местното културно и битово наследство в с. Пчеларово, общ. Черноочене“

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене