Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 10.04.2018 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Ариф Осман – кмет на общинаЧерноочене, относно приемане на решение за одобряване на Общ устройствен план на община Черноочене, област Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно упълномощаване за участие в редовно Общо събрание на „Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр.Кърджали“ и представяне на позицията на Община Черноочене по дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно ново обсъждане на Решение №16 и Решение №17 по Протокол №3/12.03.2018 година на Общински съвет –Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/