Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №113/20.03.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.№32/04.04.2017 г.; №82/28.08.2017 г.; №09/30.01.2018 г.№14/30.01.2018 г.; №29/12.03.2018 г.; №30/12.03.2018 г. и № 32/12.03.2018 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.04.2018 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене за:
І. Продажба на имоти:
1. Застроен УПИ ІV в кв. 1 с площ 567,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене. Застроен с едноетажна масивна сграда с площ 40,00 кв. м., с начална тръжна цена 9096,00 лв. /девет хиляди и деветдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №369/31.01.2018 г.
2. Незастроен УПИ V в кв. 1 с площ 574,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 7156,00 лв. /седем хиляди сто петдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №370/31.01.2018 г.
3. Незастроен УПИ VІ в кв. 1 с площ 548,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6832,00 лв. /шест хиляди осемстотин тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №371/31.01.2018 г.
4. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 37 с площ 460,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с начална тръжна цена 6434,00 лв. /шест хиляди четиристотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №295/30.10.2017 г.
5. Незастроен УПИ VІІ в кв.1 с площ 453,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6355,00 лв. /шест хиляди триста петдесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №365/11.01.2018г.
6. Застроен поземлен имот с пл. сн. №49, кв. 9 и 12, с площ 970,00 кв. м. по КРП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Застроен с едноетажна масивна сграда със застроена площ 87,00 кв. м. с полуподземен етаж със застроена площ 81,00 кв. м., с начална тръжна цена 12502,00 лв. /дванадесет хиляди петстотин и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №293/04.10.2017 г.
7. Застроен УПИ І-46, кв. 8, пл. сн. №46 с площ 870,00 кв. м. по КРП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Застроен с: – Едноетажна масивна сграда със застроена площ 62,00 кв. м. с частичен призем със застроена площ 31,00 кв. м. – Едноетажна масивна сграда със застроена площ 69,00 кв. м., с начална тръжна цена 12857,00 лв. /дванадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №294/04.10.2017 г.
8. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 13062,00 лв. /тринадесет хиляди шестдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
9. Незастроен УПИ VІІІ в кв. 2 с площ 700,00 кв. м. по плана на с. Паничково- административен център, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6096,00 лв. /шест хиляди деветдесети и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №289/11.08.2017 г.
ІІ. Продажба на ДМА:
1. Резервоар за гориво, с начална тръжна цена 500,00 лв. / петстотин лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Резервоар за нафта, с начална тръжна цена 1225,00 лв. /хиляда двеста двадесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС.
3. Резервоар за мазут, с начална тръжна цена 1800,00 лв. /хиляда и осемстотин лв. и 00 ст./ без ДДС.
ІІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с №010100 в землището на с. Яворово с ЕКАТТЕ 87165, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,510 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 15,10 лв.
2. Поземлен имот с №010135 в землището на с. Яворово с ЕКАТТЕ 87165, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,697 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 6,97 лв.
3. Поземлен имот с №010139 в землището на с. Яворово с ЕКАТТЕ 87165, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,056 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 20,56 лв.
4. Поземлен имот с №010157 в землището на с. Яворово с ЕКАТТЕ 87165, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,429 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 24,29 лв.
5. Поземлен имот с №000500 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,742 дка., НТП: нива, категория на земята – шеста, с начална тръжна годишна наемна цена – 26,13 лв.
6. Поземлен имот с №000464 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,325 дка., НТП: нива, категория на земята – шеста, с начална тръжна годишна наемна цена – 19,88 лв.
7. Поземлен имот с №000463 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,884 дка., НТП: нива, категория на земята – шеста, с начална тръжна годишна наемна цена – 13,26 лв.
8. Поземлен имот с №000359 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8,168 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 81,68 лв.
9. Поземлен имот с №000400 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7,604 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 76,04 лв.
10. Поземлен имот с №000392 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6,212 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 62,12 лв.
11. Поземлен имот с №000395 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,637 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,37 лв.
12. Поземлен имот с №000394 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7,634 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 76,34 лв.
13. Поземлен имот с №000418 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,682 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,82 лв.
14. Поземлен имот с №000479 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,323 дка., НТП: нива, категория на земята – шеста, с начална тръжна годишна наемна цена – 19,85 лв.
15. Поземлен имот с №000604 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,137 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 11,37 лв.
16. Поземлен имот с №000649 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,833 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 18,33 лв.
17. Поземлен имот с №000606 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,115 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 11,15 лв.
18. Поземлен имот с №000541 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,443 дка., НТП: нива, категория на земята – шеста, с начална тръжна годишна наемна цена – 21,65 лв.
19. Поземлен имот с №000460 в землището на с. Йончево с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,869 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 38,69 лв.
20. Поземлен имот с №000587 в землището на с. Йончево с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,963 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 9,63 лв.
21. Поземлен имот с №000589 в землището на с. Йончево с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,995 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 9,95 лв.
22. Поземлен имот с №000574 в землището на с. Черноочене с ЕКАТТЕ 81236, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 22,690 дка., НТП: нива, категория на земята – четвърта, с начална тръжна годишна наемна цена – 431,11 лв.
23. Поземлен имот с №000189 в землището на с. Черноочене с ЕКАТТЕ 81236, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,778 дка., НТП: нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 8,56 лв.
24. Поземлен имот с №093017 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,277 дка., НТП: нива, категория на земята – шеста, с начална тръжна годишна наемна цена – 19,18 лв.

ІV. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински водни обекти:

1.1 Воден обект в имот с №000328, находящ се в землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ-58829, НТП-язовир с площ 10,744 дка. и имот с кад. №000056 находящ се в землището на с. Минзухар, ЕКАТТЕ-48307, НТП-язовир с площ от 4,806 дка., двата имота с обща площ 15,550 дка. с начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.

1.2 Воден обект в имот с №001001, находящ се в землището на с. Ново селище, ЕКАТТЕ-52153, НТП-язовир с площ 24,896 дка. с начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.

2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 10.04.2018 г. на цена 10,00 лв. без ДДС, за всеки обект.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 11.04.2018 г.
Кандидатите за участие в търга внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА