Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост

Наредби

/приета с Решение №70/23.12.2008 г. на ОбС – Черноочене, изм. и доп. с Решение №55/29.10.10 г., изм. доп.  с Решение №29/21.04.11 г.,  изм. доп.  с Решение №64/21.07.11 г., изм. доп. с Решение №30/05.04.12 г./, изм. Решение №27/04.04.2017 г./,изм. с Решение № 73/01.06.2017г. на КАС, изм. и доп. с Решение №01/ 08.01.2018 г., изм. и доп. с Решение №17/ 12.03.2018 г./

nrpuros