Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени и продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост и ДМА:
1. Застроен УПИ ІV в кв. 1 с площ 567,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене. Застроен с едноетажна масивна сграда, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9096,00 лв. /девет хиляди и деветдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №369/31.01.2018 г.
2. Незастроен УПИ V в кв. 1 с площ 574,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 7156,00 лв. /седем хиляди сто петдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №370/31.01.2018 г.
3. Незастроен УПИ VІ в кв. 1 с площ 548,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6832,00 лв. /шест хиляди осемстотин тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №371/31.01.2018 г.
4. Незастроен УПИ VІІ в кв.1 с площ 453,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 355,00 лв. /шест хиляди триста петдесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №365/11.01.2018 г.
5. Незастроен УПИ VІІІ в кв.1 с площ 514,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 7227,00 лв. /седем хиляди двеста двадесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №366/11.01.2018 г.
6. Резервоар за гориво, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 500,00 лв. / петстотин лв. и 00 ст./ без ДДС.
7. Резервоар за нафта, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1225,00 лв. /хиляда двеста двадесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС.
8. Резервоар за мазут, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1800,00 лв. /хиляда и осемстотин лв. и 00 ст./ без ДДС.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост и ДМА:
1. Застроен УПИ ІV в кв. 1 с площ 567,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене. Застроен с едноетажна масивна сграда, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9096,00 лв. /девет хиляди и деветдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №369/31.01.2018 г.
2. Незастроен УПИ V в кв. 1 с площ 574,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 7156,00 лв. /седем хиляди сто петдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №370/31.01.2018 г.
3. Незастроен УПИ VІ в кв. 1 с площ 548,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6832,00 лв. /шест хиляди осемстотин тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №371/31.01.2018 г.
4. Незастроен УПИ VІІ в кв.1 с площ 453,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 355,00 лв. /шест хиляди триста петдесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №365/11.01.2018 г.
5. Незастроен УПИ VІІІ в кв.1 с площ 514,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 7227,00 лв. /седем хиляди двеста двадесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №366/11.01.2018 г.
6. Резервоар за гориво, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 500,00 лв. / петстотин лв. и 00 ст./ без ДДС.
7. Резервоар за нафта, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1225,00 лв. /хиляда двеста двадесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС.
8. Резервоар за мазут, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1800,00 лв. /хиляда и осемстотин лв. и 00 ст./ без ДДС.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА