Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2017 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №03/28.01.2016 год. на Об С – Черноочене беше приета Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2015 – 2019 година, в изпълнение на която с Решение №04 от 19.01.2017 г. на Об С – Черноочене се прие годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Черноочене за 2017 година.
Управлението на общинската собственост през изминалата 2017 година се извършваше в съответствие с разпоредбите и изискванията на ЗОС и НРПУРОС на Об С – Черноочене.
През отчетната 2017 година сключените разпоредителни сделки с имоти общинска собственост са общо 16 броя /приложение/, сключените договорите за управление на имоти общинска собственост са 253 броя.
Приходите от разпореждане с недвижими имоти общинска собственост възлизат общо на 143 654 лв., от управление на имоти общинска собственост /наеми на терени, помещения, жилища, земеделски земи и др./ възлизат на 203 714 лв. или общо приходи от управление и разпореждане с общинска собственост възлизат на 347 368 лв.
Разходите за поддържане, придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година възлизат на 38 921 лв. /текущи ремонти, пазарни оценки и др./
През изминалата 2017 година са съставени общо 92 броя Актове за общинска собственост, от които 14 броя за публична общинска собственост и 78 броя за частна общинска собственост.
Проведени са 6 публични търга в изпълнение на Решения на Общински съвет – Черноочене, за които са изготвени 145 комплекта тръжни документи.
Продължава обследването и актуването на имотите публична и частна общинска собственост в границите на населените места и землищата.

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, ал. 2 от НРПУРОС, Общински съвет – Черноочене приема отчета за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Черноочене за 2017 година.

Изготвил:
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене