Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Обобщена информация за дейността на кметовете и кметските наместници по населени места , въз основа на получени от тях отчети за периода 2016-2017г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

На територията на община Черноочене като органи на изпълнителната власт местното самоуправление се осъществява от 32 кметове и 4 кметски наместници. Тяхната дейност е съпътствана с решаването на многообразни значими задачи от всякакъв характер.

В съответствие с правомощията им на основание ЗМСМА, една от важните задачи е предоставяне на административни услуги на физически и юридически  лица. В изпълнение на Наредба №1 на ОбС-Черноочене – свързана с администрирането на местните такси и предоставените услуги по населени места, бяха дадени препоръки и напътствия за по-нататъшно подобряване на административното обслужване по предоставяне на услуги и отчетност, като бяха въведени регистри за предоставените административни услуги и се въведе „правилото“- отчет на приходите до 5- то число на всеки месец за предходния с представена справка в отдел „ГРАО“ по видове услуги. Приходите от предоставените административни услуги за 2016 г. са 5750 лв., а за 2017 -5989 лв.

По населените места се водят регистри за населението и личните регистрационни карти за населението, което е обвързано с ежедневието на кметовете и кметските наместници с актуализации  и изпращане на актуализационни съобщения до ГРАО. Изпълняват и функциите на длъжностно лице по гражданско състояние.

Кметствата са осигурени с компютърни конфигурации, с цел по качествено и ефикасно обслужване на населението.

В момента инсталираните са 27 бр., а останалите не са доставени поради липса на условия за съхранение.

Във връзка с проведените през 2017г. избори за народни представители за 44-то НС, кметовете и кметските наместници участваха в организационно-техническата подготовка за изборите съгласно изискванията на изборния кодекс.

С тяхното съдействие събираемостта на данък сгради , такса за битови отпадъци и просрочените задължения са сведение до минимум.

Не малко е тяхното участие при попълване на декларации за доходи на физическите лица от селскостопанска дейност, молби-декларации за отпускане на социална помощ за отопление и декларации за здравно  осигуряване в определени срокове. През активния летен сезон сериозно внимание се отделя на опазването на селскостопанските култури.

Оказвано е съдействие от тяхна страна при сключване на договори за производство на тютюн с фирмите купувачи, доставяне на чулове и организиране продажбата на продукцията.

През 2016 г.  и 2017 г. по решение на ОбС – Черноочене, бяха предоставени мери  и площи от общинския поземлен фонд за населението. През зимния период осъществяват контрол по снегопочистването на населените места, а през летния сезон координират въвеждането на режим за питейна вода.

Освен това пак с тяхна помощ се осъществява идентифициране на единица площ

на обработваеми земи на земеделските производители. Сметосъбирателна система е въведена в по-голяма част от населените места, като са доставени и съдове за разделно събиране, като е създадена ефективна  организация за управление на отпадъците със съдействието на кметовете и кметските наместници.

От началото на мандата до края на 2017 г. се проведоха 12 съвещания с кметове и кметски наместници по проблеми от всякакъв административен характер, обществено значими за населението – срещи с представители на регионалните структури на МЗХ, НАП и др.

Наред с немаловажните задачи, ежедневието на кметовете и кметските наместници е съпроводено и с отговор на молби, жалби и сигнали от гражданите, част от които се препращат  към общинската администрация или други институции.

Кметовете и кметските наместници участват при благоустрояването на населените места, като направените текущи ремонти    са на стойност 126 000 лв., усвоени са строителни  материали за 75 хиляди лева ,а за услуги с багер са изхарчени 85 хиляди лева, като общата  усвоена сума е 286 хиляди лева.

 

 

По отношение на благоустрояването на населените места все още съществуват  дейности , по отношение на водоснабдяване, кърпежи на пътища, извеждане на обратни води и др., за чието разрешаване общината предприема мерки. По тяхна инициатива в много населени места са почистени гробищни паркове.

Предвид гореизложеното предлагам общината да вземе следното решение:

 

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

  1. Приема информация за дейността на кметовете и кметските наместници на територията на общината за 2016/2017г.
  2. Задължава кметовете и кметските наместници да поддържат в актуално състояние регистъра за подадени жалби и сигнали и да представят отчет за тяхното изпълнение на общи събрания по места.

 

 

С  Уважение,

 

 

Кмет на Община:

/Айдън Осман/