Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 12.03.2018 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”-с. Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, изменение и разпореждане с общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2017 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно издаване на запис на заповед от кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. /ОПИК 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ /МИГ Минерални бани – Черноочене/.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000079 по КВС на землище с.Драганово, общ. Черноочене, собственост на Адем Мехмед Ахмед за построяване на жилищна сграда.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №001219 по КВС на землище с.Паничково, общ. Черноочене, собственост на Али Ферад Бекир за построяване на сграда със смесено предназначение.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно удължаване срока на договор за наем на имот – общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР