Обява

Обяви

В качеството си на бенефициент по ПМС № 332/22.12.2017 година, във връзка с актуализиране на списъка на чакащи потребители, обявява набиране на документи от кандидати за потребители на услугата «Личен асистент», предлагана от общината в качеството и на доставчик на социални услуги и кандидати за заемане на длъжността «личен асистент».

ИНФОРМАЦИЯ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

 1. Целева група кандидати за потребители са лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в затруднение или невъзможност да се обслужват сами или в риск от бедност и изолация и с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене.
 2. Подборът ще се извършва съгласно Процедура за подбор на потребители въз основа на идвършена социална оценка на потребителя.
 3. Услугата ще се предлага до 31.12.2018 година от избран от потребителя личен асистент, с постоянен или настоящ адрес в същото населено място и отговарящ на условията за заемане на длъжността.
 4. Необходими документи за кандидатстване:
 • Документ за самоличност /за справка/, за дете – акт за раждане;
 • Документ за самоличност на законния представител /ако е приложимо/;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/ над 90%, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ е задължителен документ за хора до 65 годишна възраст;
 • Пълномощно /ако е приложимо/;
 • Личен картон за информация /по образец/;

ИНФОРМАЦИЯ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

 

 1. Целеви групи за заемане на длъжността са: безработни лица непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене и населеното място, където ще се предлага услугата;
 2. Изисквания за заемане на длъжността: завършено образование – 6 клас /или удостоверение за успешно преминато обучение по съответната или релевантна на нея длъжност/;
 3.   Подборът се извършва чрез интервю.

 

 1. Длъжността се заема по трудово правоотношение – член 68 от Кодекса на труда. Срокът на трудовия договор е до 31.12.2018 година, непълно работно време- 6 или 4 часа.

Място на работа: в дома на потребителите на социалната услуга „личен асистент”.

 

 1.    Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление по образец;
 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография по образец;
 • свидетелство за съдимост;
 • служебна бележка от Бюро по труда за регистрация като безработно лице /ако е приложимо/;
 • копие от диплом или/и от удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;
 • други /ако е приложимо/

 

Документите се получават и подават лично или чрез упълномощено лице в община Черноочене на адрес: село Черноочене, улица „Шеста” № 9.  Срок за подаване на документите: от 01.03.2018 година до 09.03.2018 година,16.30 часа.

 

Телефон за кантакти:03691/6263