Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, изменение и разпореждане с общинска собственост

Уважаеми общински съветници,

Законът за общинската собственост дава правомощия на Общинския съвет да определи в изрична наредба реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права,за предоставяне за управление ,под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и определяне правомощията на кмета на общината.
В годините досега наредбата е претърпяла редица изменения и допълнения, които са обусловени от развитието на икономическия живот в страната и в община Черноочене, както и от промяна на законовата регламентация на различните видове собственост.
Според чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове, общинската наредба трябва да съответства на нормативните разрешения от по-висока степен, в конкретния случай на Закона за общинската собственост, Закона за собствеността, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите и Закона за задълженията и договорите.
Предвид промените в ЗОС /ДВ.бр.96 от 01.12.2017 г. в сила от 01.01.2018 г./, ЗСПЗЗ и с цел създаване на привлекателна инвестиционна среда за бизнеса и гражданите, и синхронизиране на разпоредбите предлагам актуализация на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
В тази връзка предлагам на Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС,Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Приема изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост,както следва:

1. В чл.3,ал.2 се заличава,досегашна ал.3 става ал.2;
2. В чл.5а,ал.2 текстът „или на юридическите лица“ се заличава;
3. В чл.5а,текстът на ал.3 става „Имотите и вещите –общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината и на звената на общинска бюджетна издръжка,могат да се предоставят на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури, възмездно по реда на Глава трета и Глава четвърта.“;
4. В чл.5а, ал.4 числото „0,7 %“ се изменя на „0,4 %“ ;
5. В чл.6, ал.4 и ал.5 текстът „отдел СДУС“ се заменя с „общинска администрация –Черноочене“;
6. В чл.9, ал.1 се създават нови т.8 и 9 със следното съдържание:
„8.дарения ;
9.завещания.“

7. В чл.24 текстът „не може да бъде по-малко от двойния размер на наемната цена за жилищата“ се заменя с „е в размери по чл.5а,ал.4“;
8. В чл.28 ,ал.2 текстът „по предложение на звеното “Общинска собственост”“ се заличава. Добавя се текстът “Комисията извършва проверка и съставя констативен протокол за установените факти и обстоятелства.“ ;
9. В началото на чл.28, ал.3 се добавя текст »Въз основа на констативния протокол на комисията по ал.2,»;
10. В чл.35, ал.1 се създава нов текст:
(1) Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в настоящата наредба.;
11. В чл.35, ал.2 текстът » Лицата по ал.1 могат да подадат молба» се заменя със «Собствениците на законно построени сгради върху земи – частна общинска собственост подават заявление». В изречение второ думата «Молбата» се заменя със «Заявлението»;
12. В Глава Седма след чл.52 се добавя нов текст със следното съдържание:
«Раздел І
Търг с явно наддаване»;

13. В чл.55,ал.2 текстът в изречение първо «да обяви същата цена» се заличава;
14. В Глава Седма след чл.57 се добавя нов текст със следното съдържание:
«Раздел ІІ
Търг с тайно наддаване»;

15. Чл.59 става чл.60;

16. В досегашен чл.60, ал.1 думата «Комисията» се заменя със «Служител от общинска администрация».Текстът «,името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.» се заличава и чл.60 става чл.59;
17. В чл.59,ал.2 изречение второ след текста »В плика се прилага» се добавя «платежен документ за внесен депозит»;

18. В ал.3 на чл.59 в края на изречението се заличава «ал.3,»;

19. В чл.61,ал.4 «по чл.60,ал.1» се изменя на «по чл.59,ал.1»;

20. В чл.62, чл.64, ал.1 , ал.2, ал.3 и чл.65, ал.1 думата «купувача» се заменя с израза «спечелилия търга участник»;

21. В чл.63 «(1)» се заличава;
22. В чл.64, ал.1 изречение второ «14-дневен» се заменя с «едномесечен»;

23. В чл.65,ал.1 след израза «спечелилия търга участник и » се добавя «представен» и текстовете «представен от купувача» и «за продажба на имота в едномесечен срок» се заличават;
24 В чл.65,ал.3 се заличава;

25. В чл.65,ал.4 текстът «отдел СДУС» се заменя с «Общинска администрация-Черноочене.» и ал.4 става ал.3;
26. В чл.66,ал.1 текстът «след закриване на търга,» се заличава;
27. В чл.82 текстът «Държавно лесничейство » се заменя с «Държавно ловно стопанство «Женда»»;
28. В чл.84 текстът «държавното лесничейство» се заменя с «Държавно ловно стопанство «Женда»», а «Регионалното управление на горите » с «Регионална дирекция по горите»;
29. В чл.87 текстът «дирекция/отдел «СДУС»» се заменя с «отдел «ИПСИП»»;
30. В чл.88,ал.1 текстът «мерите и пасищата» се заменя с «мерите, пасищата и ливадите» ;
31. В чл.88,ал.2 тиретата стават точки от 1 до 4 и се създава нова точка 5 със следното съдържание:
«5.на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади»;

32. В чл.90 думата «Молби» се заменя със «Заявления», а текстът «с резолюция » с думата «съгласувано». Изречението «Молбата се придружава със справка от Общинска служба «Земеделие и гори.»» се заличава;
33. В чл.91,ал.3 текстът „отдел „СДУС“ “ се заменя с „общинска администрация -Черноочене“;
34. В чл.91 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
«(5)При сключване на договори за наем или аренда по реда на ал.1 за имоти,които изцяло или частично не попадат в актуалния към дата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане по площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за една стопанска година от сключването на договора.»;
35. Създава се нов чл.91а със следното съдържание:
«Чл.91а.(1)Собственици на овощни насаждения може да придобият право на собственост върху земеделски земи от общинския поземлен фонд по пазарни цени след изтичане на 5 години от създаването на насажденията и при условие,че са създадени и се ползват по силата на договор с кмета на общината.
(2)В срок 20 години от придобиване правото на собственост върху земеделските земи по ал.1 не може да се извъръшва промяна на начина им на трайно ползване,както и промяна на предназначението им за неземеделски нужди.»;
36. В чл.96,т.1 думата «забранените» се заменя с «разрешените»;
37. В чл.96,т.4 думата «паркирането» се заменя с «маркирането»;

38. В параграф §3 от Допълнителните разпоредби текстът «отдел СДУС към общината » се заменя с «общинска администрация – Черноочене.».

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Съгласували:

Кенан Нешад-Директор дирекция „Специализирана администрация“

Наим Реджеб – юрисконсулт

Изготвил:

Исмет Исмаил – Началник отдел „Местни данъци и такси“