Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 57 / 08.02.2018 г. на Кмета на общината и Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04. 2016; № 30/04.04.2017 г.; №82/28.08.2017 г.; №32/04.04.2017 г.; №07/30.01.2018 г.; №09/30.01.2018 г. и №14/30.01.2018 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 02.03.2018 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, с. Черноочене за:

І. Продажба на:
1. Застроен поземлен имот с пл. сн. №49, кв. 9 и 12, с площ 970,00 кв. м. по КРП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Застроен с едноетажна масивна сграда със застроена площ 87,00 кв. м. с полуподземен етаж със застроена площ 81,00 кв. м., с начална тръжна цена 12 502,00 лв. /дванадесет хиляди петстотин и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №293/04.10.2017 г.
2. Застроен УПИ І-46, кв. 8, пл. сн. №46 с площ 870,00 кв. м. по КРП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Застроен с: – Едноетажна масивна сграда със застроена площ 62,00 кв. м. с частичен призем със застроена площ 31,00 кв. м. – Едноетажна масивна сграда със застроена площ 69,00 кв. м., с начална тръжна цена 12 857,00 лв. /дванадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.Акт за частна общинска собственост №294/04.10.2017 г.
3. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 13 062,00 лв. /тринадесет хиляди шестдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
4. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 37 с площ 460,00 кв. м. по КРП на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с начална тръжна цена 6 434,00 лв. /шест хиляди четиристотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №295/30.10.2017 г.
5. Незастроен УПИ VІІІ в кв.2 с площ 700,00 кв. м. по плана на с. Паничково- административен център, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6096,00 лв. /шест хиляди деветдесети и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №289/11.08.2017 г.
6. Обособен имот № 3 със застроена площ 18,24 м.кв., находящ се на първи етаж от триетажна масивна сграда със ст. б. конструкция, разположена в УПИ ІV-9, в кв. 14 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 7 294,00 лв. /седем хиляди двеста деветдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №98/09.11.1998 г.
ІІ . Учредяване право на строеж:
1. Право на строеж върху 200 м. кв. РЗП с цел изграждане на сграда за обществено и делово обслужване- здравни услуги в застроително петно с площ 200 м.кв., разположено в УПИ І-2,кв.23 по КРП на с. Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 4 031,00 лв. /четири хиляди тридесет и един лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №230/09.07.2015 г.
ІІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години.
1. Поземлен имот с №010510 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,264 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 12,64 лв.
2. Поземлен имот с №010558 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,454 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 54,54 лв.
3. Поземлен имот с №010513 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,149 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 11,49 лв.
4. Поземлен имот с №010534 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,400 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 34,00 лв.
ІV. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с №018088 в землището на с. Среднево с ЕКАТТЕ 68415, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1.351 дка., НТП: нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 14,87лв.
2. Поземлен имот с №011014 в землището на с. Безводно с ЕКАТТЕ 03188, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,136 дка., НТП: Тр. насаждения, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 91,36 лв.
3. Поземлен имот с №000143 в землището на с. Верско с ЕКАТТЕ 10700, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 24,740 дка., НТП: нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 272,14 лв.
4. Поземлен имот с №000151 в землището на с. Драганово с ЕКАТТЕ 23114, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,447 дка., НТП: нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 26,92 лв.
5. Поземлен имот с №000326 в землището на с. Драганово с ЕКАТТЕ 23114, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,816 дка., НТП: нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 107,98 лв.
6. Поземлен имот с №013056 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,046 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 50,46 лв.
7. Поземлен имот с №013053 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,868 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 18,68 лв.
8. Поземлен имот с №010048 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,951 дка., НТП: нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 59,51 лв.
V. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински водни обекти:

1.1 Воден обект в имот с №000328, находящ се в землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ-58829, НТП-язовир с площ 10,744 дка. и имот с кад. №000056 находящ се в землището на с. Минзухар, ЕКАТТЕ-48307, НТП-язовир с площ от 4,806 дка., двата имота с обща площ 15,550 дка. с начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.

1.2 Воден обект в имот с №001001, находящ се в землището на с. Ново селище, ЕКАТТЕ-52153, НТП-язовир с площ 24,896 дка. с начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.

2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 23.02.2018 г. на цена 10,00 лв. без ДДС, за всеки обект.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 28.02.2018 г.
Кандидатите за участие в търга внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА