Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпила молба от Мюмюн Салим Мехмет наемател по договор № 129 / 2013 година за наем на “ Общинско помещение“ в кв.28 в с. Житница, предоставен за ползване по предназначение за търговски услуги, предлагам на Общинския съвет на основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ПЗР от ЗОС, да приеме следното решение:

Дава съгласие за удължаване срока на договора за наем № 129 / 2013 год., сключен с Мюмюн Салим Мехмет наемател на Общинско помещение в кв.28 в с. Житница, с полезна площ от 21,00 кв.м., за срок от 5 години считано от 01-04-2018 година.
Определя месечна наемна цена в размер на 50,61 /петдесет лв. и 61 ст./ лева, считано от 01-04-2018 година.
Възлага на Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение да сключи анекс към договор № 129 от 2013 год.

Съгласувал:

Юрисконсулт:
/Н.Реджеб/

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/ АЙДЪН ОСМАН /