Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 23.01.2018 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 30.01.2018 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.юли до края на м.декември 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман – кмет на общинаЧерноочене, относно проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на мери и пасища от общински поземлен фонд на Община Черноочене за ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2018/2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно приемане бюджета на Община Черноочене за 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно удължаване срока на договор за наем на имот – общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/