Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпила молба от Билял Байрям Мюмюн наемател по договор № 130 / 2013 година за наем на “ Общинско помещение“ в УПИ І, кв.1 на с. Черноочене, предоставени за ползване по предназначение за търговски услуги ,предлагам на Общинския съвет на основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА, и § 78, ал.2 от ПЗР от ЗОС, да приеме следното решение:

1. Дава съгласие за удължавана срока на договора за наем № 130/ 2013 год., сключен с Билял Байрям Мюмюн наемател за наем на Общинско помещение в УПИ І, кв. 1 на с. Черноочене, с полезна площ от 32,00 кв.м., за срок от 5 години считано от 01-04-2018 година.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 77,69 / седемдесет и седем лв. и 69 ст. / лева , считано от 01-04-2018 година.
3. Възлага на Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение да сключи анекс към договор № 130 от 2013 год.

Съгласувал:

Юрисконсулт:
/Н.Реджеб/

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ АЙДЪН ОСМАН /