Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2018 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2015 – 2019 година, общинският съвет приема годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет и съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия.
3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна.
4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост на Об С – Черноочене, предлагам за обсъждане и одобрение на приложения към докладната записка проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2018 година.

Приложение: Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2018 година.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Об С – Черноочене приема Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост в община Черноочене за 2018 година.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА