Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

І. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с
чл. 33, ал.1, т.1;ал. 3. т.1, чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ в кв. 37 с площ 460,00 кв. м. по КРП на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Актуван с акт за частна общинска собственост №295/30.10.2017 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 434,00 лв. /шест хиляди четиристотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Застроен поземлен имот с пл. сн. №49, кв. 9 и 12, с площ 970,00 кв. м. по КРП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Застроен с едноетажна масивна сграда със застроена площ 87,00 кв. м. с полуподземен етаж със застроена площ 81,00 кв. м., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 502,00 лв. /дванадесет хиляди петстотин и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №293/04.10.2017 г.
3. Застроен урегулиран поземлен имот І-46, кв. 8, пл. сн. №46 с площ 870,00 кв. м. по КРП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Застроен с: – Едноетажна масивна сграда със застроена площ 62,00 кв. м. с частичен призем със застроена площ 31,00 кв. м. – Едноетажна масивна сграда със застроена площ 69,00 кв. м., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 857,00 лв. /дванадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №294/04.10.2017 г.
4. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 13 062,00 лв. /тринадесет хиляди шестдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1, ал. 3. т.1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ в кв. 37 с площ 460,00 кв. м. по КРП на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Актуван с акт за частна общинска собственост №295/30.10.2017 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 434,00 лв. /шест хиляди четиристотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Застроен поземлен имот с пл. сн. №49, кв. 9 и 12, с площ 970,00 кв. м. по КРП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Застроен с едноетажна масивна сграда със застроена площ 87,00 кв. м. с полуподземен етаж със застроена площ 81,00 кв. м., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 502,00 лв. /дванадесет хиляди петстотин и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №293/04.10.2017 г.
3. Застроен урегулиран поземлен имот І-46, кв. 8, пл. сн. №46 с площ 870,00 кв. м. по КРП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Застроен с: – Едноетажна масивна сграда със застроена площ 62,00 кв. м. с частичен призем със застроена площ 31,00 кв. м. – Едноетажна масивна сграда със застроена площ 69,00 кв. м., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 857,00 лв. /дванадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №294/04.10.2017 г.
4. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 13 062,00 лв. /тринадесет хиляди шестдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА