Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене
през 2018 година

Уважаеми дами и господа общински съветници !

За по-добра организация на работата на Общинския съвет и на неговите комисии традиционно в началото на всяка календарна година се приема годишен план за дейността на Общинския съвет.
В тази връзка предлагам на вашето внимание следното

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ :

– Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, приема План за дейността на Общински съвет – Черноочене през 2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на План за дейността на ОбС- Черноочене
през 2018 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)