Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето
на хранителния водопровод за питейна вода за с.Черноочене и трасето на хранителният водопровод за питейна вода за с.Каблешково и с.Нови пазар,
водоснабдени от ПС / Помпена станция / “Ябълчене” за извършване на
основен ремонт и реконструкция на водопроводите.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, във връзка с инвестиционната програма на В и К оператора «Водоснабдяване и канализация « ООД гр.Кърджали през 2018тод. и договора с Асоциацията по В и К – Кърджали за извършване, приемане и отчитане на направените от В и К оператора инвестиции, за извършването на основен ремонт и реконструкция на хранителния водопровод за питейна вода за с.Черноочене и хранителния водопровод за питейна вода за с.Каблешково и с.Нови пазар, водоснабдени от помпена станция “Ябълчене”, изградени преди повече от 40 год. с азбестоциментови тръби, и на основание чл. 124а, ал.1 от Закона за устрой-ство на територията / ЗУТ / , да се вземе Решение , с което да се разреши изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за основен ремонт и реконструкция на трасето на хранителния водопровод за питейна вода за с.Черноочене и трасето на хранителния водопровод за питейна вода за с.Каблешково и с.Нови пазар, преминаващи през з-ще с.Ябълчени, з-ще с.Черноочене и з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене, от разпределителна шахта1 /край пътя за с.Ябълчени/ до разпределителна шахта 2 / до читалището в с.Чер-ноочене / и от разпределителна шахта1 до разпределителна шахта3 / до шивашки цех “Данигер “ /.

С УВАЖЕНИЕ :

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/

Проект за решение:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл.124а , ал.1 от Закона за устройство на територията , приема следното Решение:
1. ОбС – Черноочене разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на трасето на хранителния водопровод за питейна вода за с.Черноочене и трасето на хранителния водопровод за питейна вода за с.Каблешково и с.Нови пазар, преминаващи през з-ще с.Ябълчени, з-ще с.Черноочене и з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене, от разпределителна шахта1 /край пътя за с.Ябълчени/ до разпределителна шахта 2 / до читалището в с.Черноочене / и от разпределителна шахта1 до разпределителна шахта3 / до шивашки цех “Данигер “ /, за извършване на основен ремонт и реконструкция на водопровода от «В и К» ООД гр.Кърджали. .
Срока на валидност на предварителното съгласие е една година , който започва да тече от датата на влизането в сила на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б. ГАЗИЮМЕР /