Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 08.01.2018 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”-с. Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно кандидатстване с проект „Текущ ремонт в сградата на кметство, с.Комунига, УПИ XVI – 101, кв.22 по плана на с.Комунига, община Черноочене ”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/