Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Текущ ремонт в сградата на Кметство, с.Комунига, УПИ XVI – 101, кв.22 по плана на с.Комунига, Община Черноочене ”

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Черноочене е с намерение да кандидатства по Проект “КРАСИВА БЪРГАРИЯ” през 2018 г. по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проект „Текущ ремонт в сградата на Кметство, с.Комунига, УПИ XVI – 101, кв.22 по плана на с.Комунига, Община Черноочене ”.
Съгласно условията за финансиране на програмата максималният бюджет за едно проекто-предложение (за един обект) – е от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС, от които Проект “КРАСИВА БЪРГАРИЯ” финансира до 120 000 лв. Съфинансиране от кандидата трябва да бъде най-малко 50% от общата стойност на бюджета за проекто-предложението.
Проектната стойност на обекта за СМР е 348 669.16лв. Предвид условията на програмата кандидатстваме за финансиране в размер на 387 410лв.(СМР +5% от общия бюджет за проектното предложение са средства за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица + 5% – за организация, оперативно управление и контрол), от които 267 429лв. са собствен принос, които ще бъдат осигурени от целева субсидия за капиталови разходи.
Предлагам на Общински съвет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Текущ ремонт в сградата на Кметство, с.Комунига, УПИ XVI – 101, кв.22 по плана на с.Комунига, Община Черноочене ” пред Проект „Красива България” през 2018 г.
2. Одобрява съфинансиране от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 267 429лв.
Съгласувал:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А.ОСМАН/