Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост

Уважаеми съветници,

С Писмо №1750/2017 от 12.12.2017 година Районна прокуратура Кърджали отправя предложение до Общински съвет Черноочене, както и до другите общини от Кърджалийска област, да бъдат предприети мерки за отстраняване на допуснати несъответствия на НРПУРОС с разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование. Посочените разпоредби касаят използването на предоставените на училищата и детските градини общински недвижими имоти за управление, които са публична общинска собственост.Според чл.302 от ЗПУО тези имоти трябва да се ползват от училищата и детските градини само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си. И когато в резултат на закриване и трансформация на училища и детски градини се освободят такива имоти , то тяхното използване да става за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.
Използването им за други дейности се допуска при едновременното наличие на условия поставени в чл.305 от ЗПУО – в срок от две години да не е идентифицирана обществена потребност от използването им за посочените по-горе дейности, да е налице положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината и населеното място да е с население под 5 хиляди души.
Досегашната редакция на чл.16 от Наредбата не е достатъчно прецизна и не обхваща хипотезата на чл.305 от ЗПУО, която въвежда специален режим на ползване на недвижимите имоти и части от тях, както и на вещи, освободени поради закриване и преструктуриране на общински училища и детски градини.
Предвид на това предлагам Общински съвет Черноочене да приеме решение за изменение и допълнение на чл.16 от НРПУРОС и прилагам проект за решение.

С уважение,
Кмет на Община:
/А.Осман

ПРОЕКТ !

На основание чл.21 ,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8,ал.2 и ал 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Черноочене,

Р Е Ш И :

В Глава трета „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ “ на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост се извършват изменения и допълнения,както следва:
1.В чл.16,ал.1,изречение първо изразът „по реда на ал.2“ се изменя на „по реда на ал.5“;
2.В чл.16,ал.1,изречение второ, след израза „и звена на бюджетна издръжка,“ се добавя изразът „с изключение на тези по ал.2,“;
3.Досегашна алинея 2 на чл.16 става алинея 5.Изразът „предходната алинея“ се изменя на „предходните ал.1,ал.3 и ал. 4“;
4.Досегашна алинея 3 на чл.16 става алинея 6.Изразът „по ал.2“ се изменя на „по ал.5 “.
5.Създава се нова алинея 2 на чл.16 със следното съдържание:
(2)Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища и детски градини са публична общинска собственост и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.
6.Създава се нова алинея 3 на чл.16 със следното съдържание:
(3)Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища и детски градини, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.
7.Създава се нова алинея 4 на чл.16 със следното съдържание:
(4)Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища и детски градини, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 3, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:
1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;
2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;
3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

Измененият и допълнен текст на чл.16 от НРПУРОС

Чл.16.(1) /изм. с Решение №29/21.04.11 г./ Свободните имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години по реда на ал.5 след решение на общинския съвет. Части от имоти – публична общинска собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, с изключение на тези по ал.2 , могат да се отдават под наем, при условие, че не възпрепятстват осъществяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление.
(2)/нова/Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища и детски градини са публична общинска собственост и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.
(3)/нова/Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища и детски градини, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.
(4)/нова/Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища и детски градини, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 3, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:
1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;
2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;
3. населеното място е с население под 5 хиляди души.
(5) /доп. с Решение №29/21.04.11 г./ Отдаването под наем на имотите по предходните ал. 1,ал.3 и ал.4 се осъществява след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс.
(6) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.5, кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.