МИГ „Минерални бани – Черноочене“ проведе информационни срещи

Новини

Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ проведе в селата Черноочене и Комунига информационни срещи за консултиране на местните лидери и представители на уязвимите групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с подготовката на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ в община Черноочене.
На срещите участваха представители от общинска администрация Черноочене, кметове на населени места и други.
Обученията са във връзка с изпълнение на Стратегия водена от общностите местно развитие, прилагана от МИГ „Минерални бани и Черноочене“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Те са включени в Стратегия за Водени от общественото местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.