Докладна записка

Материали до ОбС

от БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР – Председател на общински съвет Черноочене

ОТНОСНО: Определяне на допълнителни възнаграждения на кмета на
община Черноочене за постигнати резултати през 2017г.

Уважаеми Съветници,
Кмета на община Черноочене в процеса на своята работа изпълняваше изключително отговорно всички поставени цели, програми и проекти от общинския съвет. Това беше постигнато с оптимално използване на ресурсите, при стриктно спазване на определените срокове за изпълнение на всички задачи, с проявата на висок професионализъм и изключителна отговорност. Реализирани бяха успешно проекти и инициативи, които допринасят за съществено подобряване на дейността на общинската администрация ,обслужването на гражданите и организациите и повишаване на социално битовия стандарт на населението в общината.
Съгласно изискванията на ЗМСМА ,Общинският съвет определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Черноочене следния ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4, ал.5 от ПМС № 67/2010г., Общински съвет – Черноочене дава съгласие за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на общината за 2017 г. в размер на едно основно месечно трудово възнаграждение.

С УВАЖЕНИЕ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР