Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешително за ползване на воден обект:“Корекция на част от дере – с Каблешково с участък в кв.67 по ПУП на с Нови пазар,община Черноочене“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с изпълнението на обект: “Корекция на част от дере – с Каблешково с участък в кв. 67 по ПУП на с Нови пазар, община Черноочене“ е необходимо издаването на разрешително за ползване на воден обект, който е публична общинска собственост съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за водите, разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови обекти, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите. В тази връзка и съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите разрешително за ползване на водни обекти- публична общинска собственост се издава от кмета на общината след решение на общински съвет.
Предвид гореизложеното и необходимостта от успешната реализация на посочения обект, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 3 и чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите предлагам Общински съвет Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Разрешава кмета на общината да издаде разрешително за ползване на воден обект участък от дере намиращ се в кв.67 по ПУП на с Нови пазар за обект: “Корекция на част от дере – с Каблешково с участък в кв.67 по ПУП на с Нови пазар, община Черноочене“.

С уважение,
Айдън Осман