Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпила молба от Мехмедали Мехмедали Рюстем наемател по договор № 95 / 2012 година за наем на Общинско помещение със сн.№ 66, в кв.10 на с. Водач , предоставени за ползване по предназначение за търговски услуги ,предлагам на Общинския съвет на основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА, и § 78, ал.2 от ПЗР от ЗОС, да приеме следното решение:

Дава съгласие за удължавана срока на договора за наем № 95/ 2012 год., сключен с Мехмедали Мехмедали Рюстем наемател за наем на Общинско помещение със сн.№66, в кв. 10 на с. Водач с полезна площ от 30,00 кв.м., за срок от 5 години считано от 01-07-2017 година.
Определя месечна наемна цена в размер на 65,16 / шестдесет и пет лв. и 16 ст. / лева , считано от 01-07-2017 година.
Възлага на Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение да сключи анекс към договор № 95 от 2012 год.

СЪГЛАСУВАНО:

КЕНАН НЕШАД:
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ“ СА „

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ АЙДЪН ОСМАН /