Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 14.12.2017 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2017 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт,за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., отпуснат съгласно Решение № 51/15.05.2017г. от Общински съвет – Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците през 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на оперативен план на община Черноочене с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпил вследствие на болести, вредители и други повреди и причини.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно отразяване измененията на речното корито на р.Боровица в КВС.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно удължаване срока на договор за наем на имот – общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9. Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/