Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпила молба от ЕТ “ Джани – Джейлян Мустафа “ наемател по договор № 123 / 2013 година за наем на Общинско помещение в УПИ ІІ кв. 15 / южната част на Покрит пазар в с. Черноочене , предоставени за ползване по предназначение за търговски услуги ,предлагам на Общинския съвет на основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА, и § 78, ал.2 от ПЗР от ЗОС, да приеме следното решение:

1. Дава съгласие за удължавана срока на договора за наем № 123/ 2013 год., сключен с ЕТ “ Джани – Джейлян Мустафа “ наемател за наем на Общинско помещение в УПИ ІІ кв. 15 / южната част на Покрит пазар / в с. Черноочене с полезна площ от 23,65 кв.м., за срок от 5 години считано от 02-01-2018 година.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 53,28 / Петдесет и три лв. и 28 ст. / лева , считано от 02-01-2018 година.
3. Възлага на Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение да сключи анекс към договор № 123 от 2013 год.

СЪГЛАСУВАНО:

КЕНАН НЕШАД:
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ“ СА „

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ АЙДЪН ОСМАН /