Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Отразяване измененията на речното корито на р.Боровица в КВС

Уважаеми съветници,

През месец октомври междуведомствена работна група, създадена със заповед на областния управител, в работата на която участваше и служител на община Черноочене, извърши оглед на място на участъците от бреговата ивица на река Боровица в землището на с.Бакалите.
При огледа се констатира,че река Боровица е изместила течението си и при високи води подяжда и разрушава поземлените имоти разположени на левия бряг, които са на територията на община Черноочене и застрашава общинския път и магистралния водопровод на гр.Кърджали.
Към момента много от имотите нанесени в КВС са частично или изцяло отнесени от водите на реката и реално не съществуват. КВС следва да се актуализира, като се нанесат новите координати (параметри), за да съответства на фактическото състояние на поземлените имоти, бреговата ивица и речното корито.
Когато в резултат на естествени процеси ,в това число и природни бедствия, водите на реката изоставят старото си корито и образуват ново, изоставеното и новозаетото място стават публична държавна собственост.
С писмо №ОМ -04-2033-1 от 08.11.2017 г. Областният управител моли ОбС Черноочене да даде съгласие за нанасяне на настъпилите промени в КВС и да не претендира обезщетение с равностойна земя или компенсационни бонове за засегнатите имоти, в съответствие с чл.31,ал.3 от Закона за водите.Предвид качеството на отнесените поземлени имоти и разположението им, и възможните обезщетения и с оглед на това, че ще се предприемат брегоукрепителни мероприятия от страна на държавата в района на засегнатите площи, смятам че Общинския съвет може да удовлетвори това искане.
Във връзка с това предлагам Общински съвет- Черноочене да обсъди и приеме проекта за решение, което прилагам.

Приложение: Проект за решение – 1бр.

С уважение,

Кмет на Община:
/А.Осман/

Проект за решение

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и Писмо № ОМ -04-2033-1 от 08.11.2017 г. на Областния управител на област Кърджали, Общински съвет Черноочене,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие в КВС да бъдат нанесени реалните координати (параметри), които характеризират речното корито на р.Боровица в района на шахтови калници №11 и №20 от магистралния водопровод на гр.Кърджали.

2.Не претендира обезщетение с равностойна земя от държавния поземлен фонд, на основание чл.31,ал.3 от Закона за водите, за засегнатите поземлени имоти.