Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, НАСТЪПИЛ ВСЛЕДСТВИЕ НА БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ И ПРИЧИНИ

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.133 от Закона за горите

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общинска администрация Черноочене постъпи писмо с изх. № 5227/07.09.2017г. от директора на РДГ-Кърджали с приложен Оперативен план за териториалния обхват на Община Черноочене с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпил вследствие на болести, вредители и други причини и повреди, който следва да бъде приет с решение от Общинския съвет.
Това се прави във връзка с постъпило писмо с решения, от проведено на 07.07.2017г. съвещание в Министерство на земеделието, храните и горите на ръководителите на ИАГ, РДГ и ЛЗС за здравословното състояние на иглолистните култури с указания за приемане от Общински съвет Черноочене на оперативен план.
Предвиждат се редица дейности: информиране на обществеността за съхнене на иглолистните култури, вследствие на нападения от болести и вредители, установяване и сигнализация на съхнещите насаждения, идентифициране на собственика, съдействие на РДГ – Кърджали за уведомяване на неустановени собственици на имоти, изготвяне на необходимата документация за получаване на предписания и одобряване на план-извлечения, провеждане на предписаните сечи и почистване на площите от вършината, отчет, залесяване при необходимост на освободените площи, изпълнение на други предписания, дадени с протокол от горските.
Съгласно чл.133 от Закона за горите – (1) Защитата на горските територии от болести и вредители и други повреди се организира и осъществява от собствениците, съответно от лицата, на които територията е предоставена за управление, за тяхна сметка.
(2) В случаите на масово развитие на болести или каламитети в горските територии защитата се организира и контролира от лесозащитните станции за сметка на държавния бюджет.

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.133 от Закона за горите, Общински съвет Черноочене приема „Оперативен план на Община Черноочене с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпил вследствие на болести, вредители и други повреди и причини”.

2. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

АЙДЪН АРИФ ОСМАН
/КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ/

Приложения:

operat_plan_obshtini

spravka_12.9