Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., отпуснат съгласно Решение №51/15.05.2017г. от Общински съвет – Черноочене.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Местна инициативна група – общини Минерални бани и Черноочене“ подаде заявка за авансовото плащане по ал. 2, т. 1 на чл. 7 от Наредба №1/2016г. Искането на МИГ бе в размер до 50 на сто от стойността на публичната помощ за текущи разходи и популяризиране, одобрена по подмярката намалена с размера на осигурения от МИГ финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР(30 000,00 лева осигурени от двете общини под формата на заемообразни средства), оценен в процедурата по одобрение на стратегията по подмярка 19.2. или 458 470 лева.
Със свое уведомително писмо № 01-6300/294 от 09.06.2017год. Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна Агенция, счита предоставените записи на заповед на двете общини, като недостатъчно обезпечение на искания аванс, тъй като искания аванс е за целия период на финансиране на МИГ и РА няма увереност, че гарантите разполагат с необходимите финансови средства, за да изплатят въпросните суми в случай на необходимост от активиране на гаранцията. Разплащателна агенция предлага две възможности на МИГ:

1. При запазване на сумата по искания аванс същият да бъде обезпечен с банкова гаранция;
2. При невъзможност да МИГ да представи банкова гаранция и се предоставя възможност да получи авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на утвърдения бюджет за текущи разходи и популяризиране на стратеията за 2017 г., намалена с по 25 на сто от размера на осигурения от МИГ финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР(30 000,00 лева осигурени от двете общини под формата на заемообразни средства), оценен в процедурата по одобрение на стратегията по подмярка 19.2. или 77 973,83 лева.

В тази връзка МИГ получи до 50 на сто от стойността на публичната помощ за текущи разходи и популяризиране, одобрена по подмярката и намалена с по 25 на сто от размера на осигурения от МИГ финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР или 7 500,00 лева. Стойността на получения аванс е в размер на 77 973,82 лева, която е недостатъчна за покриване на разходите за осъществяване на одобрените дейности през 2017г. Именно поради това с настоящата докладна се прави искане за удължаване срока за връщане на безлихвения заем в размер на 15 000лв., отпуснат съгласно Решение № 51 от 15.05.2017г.

Предвид гореизложеното предлагам да се вземе следното:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя срока за връщане на заема в срок до 30.06.2018г. след получаване на авансовото плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“.
2. В случай, че има риск от неосъществяване на планираните и одобрени дейности за 2018год, поради финансови затруднения срокът за връщане на безлихвдения заем може да бъде удължен с ново решение на Общински съвет – Черноочене.
3. Възлага на Кмета на община Черноочене да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

С уважение,

Айдън Осман
Кмет на община Черноочене