Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване от Сами Мюмюн Мехмед и Сюлейман Мюмюн Мехмед – собственици на законно построената сграда в имот частна общинска собственост.
В съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, за пазарната стойност на имота.
Предлагам на Общинския съвет на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост да определи пазарната цена на имота и на основание чл. 21, ал.1, т .8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОС да приеме решение за продажба на застроен урегулиран поземлен имот ІІ – 204, кв. 2, пл. сн. №204 с площ 792,00 кв. м. по КРП на с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №291/14.09.2017 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 8 835,00 лв. /осем хиляди осемстотин тридесет и пет лв./ без ДДС на собствениците на законно построената сграда.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал.1, т .8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОС определя пазарната цена за продажбата на застроен урегулиран поземлен имот ІІ – 204, кв. 2, пл. сн. №204 с площ 792,00 кв. м. по КРП на с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №291/14.09.2017 г., на Сами Мюмюн Мехмед и Сюлейман Мюмюн Мехмед -собственици на законно построената сграда, на пазарна цена 8 835,00 лв. /осем хиляди осемстотин тридесет и пет лв./ без ДДС
Възлага на Кмета на Община Черноочене да сключи договори за продажба.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:

Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА