Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

І . На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с
чл. 33, ал.1, т.1;ал. 3. т.1, чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:
1. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №123 в кв. 17 с площ 220,00 кв. м. по КРП на с. Минзухар, мах. „Долно Червенци“, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Актуван с акт за частна общинска собственост №290/14.09.2017 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 2 214,00 лв. /две хиляди двеста и четиринадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Урегулиран поземлен имот І в кв. 19 с пл. сн. № 79, с площ 2290,00 кв. м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 264,00 кв. м. Обособен склад със застроена площ 31,00 кв. м., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 19087,00 лв. /деветнадесет хиляди и осемдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №49/31.05.2012 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1, ал. 3. т.1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:
1. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №123 в кв. 17 с площ 220,00 кв. м. по КРП на с. Минзухар, мах. „Долно Червенци“, общ. Черноочене, обл. Кърджали. Актуван с акт за частна общинска собственост №290/14.09.2017 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 2 214,00 лв. /две хиляди двеста и четиринадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Урегулиран поземлен имот І в кв. 19 с пл. сн. № 79, с площ 2290,00 кв. м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 264,00 кв. м. Обособен склад със застроена площ 31,00 кв. м., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 19087,00 лв. /деветнадесет хиляди и осемдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №49/31.05.2012 г.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА