Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Поправка на допусната фактическа грешка в Решения
№ 80/28.08.2017 г. и № 82/28.08.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След извършена проверка по административната преписка се установи, че е допусната фактическа грешка в хода на преписката по Решение № 80/28.08.2017 год., т. 4 и Решение № 82/28.08.2017 год., т. 4, за обект: „Право на собственост за незастроен поземлен имат в УПИ VІІІ в кв. 23, площ от 700,00 м. кв., по плана на с. Паничково, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 096,00 лв. /шест хиляди и деветдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. В решенията е записано кв.23, следва да се коригира на кв.2 .

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА допуска поправка на техническа грешка в точка 4 в Решения № 80/28.08.2017 г. и № 82/28.08.2017 г. в текстовата част „кв. 23“, да се чете „кв. 2“.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/Й.Георгиев/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА