Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Промяна в състава на КПУКИ.

Уважаеми дами и господа общински съветници!

Във връзка с Решение №98 от 26.05.2017 година на ОИК – Черноочене се налага промяна в състава на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при ОбС-Черноочене, избрана с Решение №04/24.11.2015 година на Общинския съвет.
Предвид гореизложеното предлагам на вашето внимание следното

Проекто – решение :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал.2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Решение №98/ 26.05.2017 година на ОИК-Черноочене, ОбС-Черноочене реши:
Избира Асие Мустафа Мурад, общински съветник, за член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при ОбС- Черноочене, на мястото на Леман Хакъ Али.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)