Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешение за промяна предназначение на частен имот, предвиден
за зелена площ в кв. 1 по плана на с. Пчеларово от 1980г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 62а , ал.4 и чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията, да се вземе Решение за промяна предназначение на поземлен имот с пл.сн.№341 – частна собственост, попадащ в кв.1 , предвиден за зелени площи по действащия кадастрално-регулационен план на с.Пчеларово от 1980год., които към настоящия момент не са реализирани и не са започнали отчуждителни процедури по чл.208 от ЗУТ, като в кв.1 за имот с пл.сн.№341 се отреди нов УПИ, който да се предвиди за смесено застрояване, с характер нискоетажно / до 10м/.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
септември, 2017 г.

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е

Общинския съвет – Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 62а , ал.4 и чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията, прие Решение за промяна предназначение на поземлен имот с пл.сн.№341 – частна собственост, попадащ в кв.1 , предвиден за зелени площи по действащия кадастрално-регулационен план на с.Пчеларово от 1980год., в имот предназначен за смесено застрояване с характер на застрояването ниско / до 10м височина /.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б. ГАЗИЮМЕР /