Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Одобряване на прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 19, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене и в съответствие с указанията на Министерството на финансите, съгласно указания БЮ № 4/01.09.2017 г. за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. е изготвена прогноза за периода 2018-2020г. на постъпления от местни приходи и на разходите за местни дейности (Приложение 1).

При изготвяне на приходната част на Бюджетната прогноза е спазена следната последователност:
Собствените приходи са планирани на база оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години. При определяне на приходите от местни данъци е взета предвид приетата от общинския съвет Наредба № 2 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Черноочене. Особено внимание е обърнато на постъпленията от продажба на нефинансови активи. Формирането на постъпленията от местните такси е съобразено с предоставените услуги от детски градини и от оказаните услуги от общината на населението.
При разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2018-2020 г. са заложени размери одобрените със ЗДБРБ за 2017г.
Към момента на изготвяне на прогнозата не е предвидено намерение за поемане на дълг, но при възникнала необходимост от такъв Общинския съвет може да вземе решение по всяко време през тригодишния период.
Разходите по прогнозата за периода 2018-2020г. са ограничени до размера на собствените приходи и трансферите от други бюджети. Не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

Моля, предвид гореизложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 19, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене, Общински съвет Черноочене одобрява прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности (Приложение 1).

ИЗГОТВИЛ:
Мюмюн Бекир
Главен специалист „Бюджет”

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

СЪГЛАСУВАЛ:

Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администрация”

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

Приложение:

Prognoza_2017_5907