Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 591/11.09.2017 г. на Кмета на общината и Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №18/08.02.2017 г.; №28/ 04.04.2017 г.; № 30/04.04.2017 г. и №32/04.04.2017 г.; №41/15.05.2017 г.; №46/15.05.2017 г. №54/27.06.2017 г.; №80/28.08.2017 г.; №82/28.08.2017 г №84/28.08.2017 г.;
на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.09.2017 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, с. Черноочене за:

І. Продажба на:

1. Незастроен УПИ ХІХ в кв. 22 с площ 382,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ.Черноочене, с начална тръжна цена 3 945,00 лв. /три хиляди деветстотин четиридесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №271/21.03.2017 г.
2. Втори етаж с площ 152,00 св.м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв.19 с пл. сн. №176 по плана на с.Комунига, общ.Черноочене,с начална тръжна цена 16 534,00лв./шестнадесет хиляди петстотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост № 192/13.10.2014 г.
3. Апартамент №6 със застроена площ 65,20 кв.м., разположен на втори етаж от четириетажна жилищна сграда, ведно с прилежащо мазе №6 с площ 19,20 кв. м. и обши части с площ 6,28 кв.м., от сградата в УПИ V, кв. 5, с пл.сн. № 114 по плана на с. Комунига, общ.Черноочене, с начална тръжна цена 16 576,00 лв./шестнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС.Актуван с акт за частна общинска собственост №137/28.08.2013 г.
4. Резервоар за мазут с обем 18 м. куб., с начална тръжна цена 1 540,00 лв./хиляда петстотин и четиридесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
5. Резервоар за мазут с обем 50 м. куб., с начална тръжна цена 2,260,00 лв./две хиляди двеста и шестдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
6. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №118 с площ 396,00 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване“ ниско застрояване по ПУП на с. Железник, общ. Черноочене, с начална тръжна цена
4 017,00 лв. /четири хиляди и седемнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №269/14.02.2017 г.
7. Застроен неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№108 с площ 112 м.кв. в с.Божурци,махала Дединци,общ.Черноочене, ведно с едноетажна масивна сграда с площ 49 м.кв., с начална тръжна цена 5 351,00 лв. /пет хиляди триста петдесет и един лв. и 00 ст./ без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №438/26.11.2007 г.

8. Ограничено вещно право на строеж за 200 м.кв.РЗП с цел изграждане на сграда за обществено и делово обслужване- здравни услуги в застроително петно с площ 200 м.кв., разположено в УПИ І-2,кв.23 по КРП на с.Черноочене,общ.Черноочене, с начална тръжна цена 4 031,00 лв. /четири хиляди тридесет и един лв. и 00 ст./ без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №230/09.07.2015 г.
9. Обособен имот № 3 със застроена площ 18,24 м.кв., находящ се на първи етаж от триетажна масивна сграда със ст.б.конструкция, разположена в УПИ ІV-9, в кв. 14 по плана на с.Черноочене,общ.Черноочене, начална тръжна цена 7 294,00 лв. /седем хиляди двеста деветдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №98/09.11.1998 г.

ІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.

1. Поземлен имот с №010423 в землището на с. Каняк с ЕКАТТЕ 36066, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 25,535 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 255,35 лв./двеста петдесет и пет лв. и 35 ст./
2. Поземлен имот с №011332 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 15,652 дка., нива, категория на земята – четвърта, с начална тръжна годишна наемна цена – 297,39 лв./двеста деветдесет и седем лв. и 39 ст./
3. Поземлен имот с №000112 в землището на с. Драганово с ЕКАТТЕ 23114, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,622 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 105,85 лв./сто и пет лв. и 85 ст./
4. Поземлен имот с №000114 в землището на с. Драганово с ЕКАТТЕ 23114, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,112 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 34,24 лв./тридесет и четири лв. и 24 ст./
5. Поземлен имот с №087121 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,280 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 35,86 лв./тридесет и пет лв. и 86 ст./

ІІІ. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински воден обект.

1. Воден обект в имот с № 000328, находящ се в землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ-58829, НТП-язовир с площ 10,744 дка. и имот с кад. №000056 находящ се в землището на с. Минзухар, ЕКАТТЕ-48307, НТП-язовир с площ от 4,806 дка., двата имота с обща площ 15,550 дка. с начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.
2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
4. Определям следните договорни условия:

4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга.

Тръжната документация да се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 27.09.2017 г. на цена 15,00 лв. без ДДС, за всеки обект.

Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 28.09.2017 г.

Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА
ЧЕРНООЧЕНЕ