Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 21.08.2017 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 28.08.2017 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно информация за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно приемане на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Черноочене за периода 2014 – 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно актуализация на Общински план за развитие на Община Черноочене за периода 2014 – 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно мрежата на учебно – възпитателните заведения в община Черноочене, област Кърджали, за учебната 2017/2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2017/2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

7.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2017/2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

8.Предложение от Айдън Ариф Осман – кмет на община Черноочене, относно включване на детските градини в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017/2018 година в община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9.Предложение от Айдън Ариф Осман – кмет на община Черноочене, относно включване на детските градини в Списъка на защитени детски градини за учебната 2017/2018 година в община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

10.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на позицията и мандата по точки, посочени в дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно промяна предназначението на имот-публична общинска собственост в частна общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно промяна предназначението на имот-публична общинска собственост в частна общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

13.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000679 по КВС на землище с.Йончево, общ. Черноочене, собственост на Василка Боянова Маринова, за построяване на жилищна сграда.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
14.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

15.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

16.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

17.Докладна записка от Айдън Ариф Осман -кмет на община Черноочене, относно предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Юсеин Рюстемов Мехмедов, бивш жител на с.Каблешково, общ. Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

18.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/