Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Юсеин Рюстемов Мехмедов , бивш жител на с. Каблешково, общ. Черноочене

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№24-00-137/30.06.2017 г на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Юсеин Рюстемов Мехмедов, бивш жител на с. Каблешково, общ. Черноочене с признато право на собственост, съгласно Решение №10/27 от 06.02.1993 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следния имот от общинския поземлен фонд:
1. Проектен имот с № 000426, в землището на с. Каблешково, ЕКАТТЕ:35047, общ. Черноочене, с площ 0.486 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята – VIII, в местността „Коджа Авлу”, при граници и съседи:
№000427. Нива на общинаЧерноочене.
№000345. Полски път на община Черноочене.
№007011. Нива на община Черноочене.
Имотът е образуван от имот №000320.

2. Проектен имот с №000319, в землището на с. Каблешково, ЕКАТТЕ: 35047, общ. Черноочене, с площ 1.517 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята – VIII, в местността „Коджа Авлу”, при граници и съседи:
№000316. Нива на наследниците на Мустафа Мустфов Ахмедов.
№000345. Полски път на община Черноочене.
№000320. Нива на община Черноочене.
№000317. Пасище.мера на община Черноочене.
№000318. Нива на наследниците на Мустафа Мустафов Ахмедов.

ИЗГОТВИЛ:
Старши спец. “Земеделие, гори и Екология“:
/Е. МУСТАФА/

СЪГЛАСУВАЛИ:

Д-р на дирекция „СА”:
/К. Нешад/
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене