Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 18.07.2017 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 25.07.2017 година / вторник /, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2.Докладна записка от Бедрие Яшар Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до края на м.юни 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на решение за издаване на запис на заповед в полза на ДФЗ-РА в размер на 100 % от стойността на авансовото плащане на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за промяна предназначение на част от общинска територия в северната част на кв.2 по плана на с.Минзухар-център от 1990г., предвидена за ресторант и озеленяване, не реализирани до сега, в урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, предвиден за смесено застрояване, с характер ниско етажно/до 10м/.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман – кмет на община Черноочене, относно искане с вх.№94-00-696/ 01.06.2017 година за разрешаване на процедура по промяна на предназначението на поземлен имот /ПИ/№000088- полски път на община Черноочене по КВС на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, осигуряващ достъп до имот №038004 по КВС на землище с.Пчеларово, с изработен ПУП –ПЗ за застрояване с “Къща за гости и търговски обект”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/