Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Искане с вх.№94-00-696/ 01.06.2017год. за Разрешаване на процедура по промяна
на предназначението на поземлен имот /ПИ/№000088- полски път на община
Черноочене по КВС на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, осигуряващ
достъп до имот №038004 по КВС на землище с.Пчеларово, с изработен ПУП –ПЗ
за застрояване с “Къща за гости и търговски обект”.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с Решение №53 от 09.06.2015год. на ОбС- Черноочене за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за обект “Къща за гости и търговски обект” е изработен ПУП-ПЗ на поземлен имот №038004 по КВС на землище с.Пчеларово, общ. Черноочене, със собственик Антон Сергеев Димитров.
С цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската му земя, във връзка с изпълнение на изискванията на чл.21, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка,
Моля, ОбС-Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ да приеме Решение за предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна предназначението на поземлен имот /ПИ/ №000088 – полски път на община Черноочене по КВС на землище с.Пчеларово за изграждане на път с трайна настилка, която процедура съгласно чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗОЗЗ се извършва по общия ред едновременно с промяната предназначението на земеделската земя за изграждане на основния обект: “Къща за гости и търговски обект” в поземлен имот №038004 по КВС на землище с.Пчеларово, общ. Черноочене , като разходите са за сметка на инвеститора на обекта Антон Сергеев Димитров.
Приложения:
1.Заявление вх.№94-00-696/01.06.2017г.
2.Скица на ПИ038004 и Нотариален акт
3.Протокол от предварителен оглед №56/02.11.2016г. на ОПУ-Кърджали
4.Становище на ОПУ-Кърджали изх.№94-00-60/19.05.2017г.
5.Схема на транспортен достъп
6. .Генплан на пътната връзка с път І-5
С УВАЖЕНИЕ,
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
Изготвила
Н-к отдел “ТСУ”:
/ инж. Н.Милева/
Съгласували:
Директор СА
при общ.Черноочене:
/ Кенан Нешад /
Юрисконсулт
при общ.Черноочене:
/Наим Реджеб /

ПРИЛОЖЕНИЕ:

r_polski_pay_kashta_za_gosti