Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешение за промяна предназначение на част от общинска те-
ритория в северната част на кв.2 по плана на с.Минзухар-център
от 1990г., предвидена за ресторант и озеленяване, не реализирани
до сега, в урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост,
предвиден за смесено застрояване, с характер ниско етажно/до 10м/.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 62а , ал.4 и чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията, да се вземе Решение за промяна предназначение на част / около 400 кв.м./ от предвидената за ресторант и озеленяване в кв.2 по кадастрално-регулационния план на с.Минзухар-център, одобрен със Заповед №28 от 07.02-1990год., общинска земя, намираща се в северната част на квартала и граничеща с общински път КRZ1430 Пчеларово – Минзухар, което предвиждане /озеленяване / по плана на с.Минзухар-център до сега не е реализирано и се образува нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ – частна общинска собственост, предвиден за смесено застрояване , с характер ниско етажно / до 10м височина /.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
юли, 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

r_minzuhar