Докладна записка

Материали до ОбС

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател
на Общински съвет – Черноочене

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до края на м.юни 2017 година.

Уважаеми дами и господа общински съветници!

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
В изпълнение на тази разпоредба предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет – Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до края на м.юни 2017 година.

Уважаеми общински съветници!
Дами и господа!

През периода януари-юни 2017 година Общински съвет –Черноочене проведе общо 5 заседания съответно на следните дати:
– 19.01.2017 година;
– 08.02.2017 година;
– 04.04.2017 година;
– 15.05.2017 година;
– 27.06.2017 година.

За отчетния период няма отложени или провалени заседания на Общинския съвет поради липса на кворум.
Към Общински съвет – Черноочене има изградени пет постоянни комисии, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика.
2.Комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване.
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда.

През отчетния период са проведени съвместни заседания на постоянните комисии към ОбС – Черноочене, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика-5;
2.Комисия по устройство на територията,благоустрояване на населените места и инфраструктура-5;
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване-5;
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм-5;
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда-5.

На основание чл.14, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, при необходимост можем да вземем решения с подписка. За периода има проведена една подписка на:
-29.03.2017 година (Решение №25/29.03.2017 г.).

През отчетния период са приети общо 57 решения на Общинския съвет, които са свързани с разрешаването на проблеми от различно естество, а именно:
– в сферата на образованието и социалните услуги – 7 решения;
– общински бюджет – 2;
– стопанисване и управление на общинската собственост – 36;
– дейност на Общинския съвет – 3;
– във връзка с кандидатстване с проекти – 3;
– приемане и изменение на наредби на ОбС – 4;
– други – 2.
Взаимоотношенията с кмета на общината като орган на изпълнителната власт в общината са нормални, което предполага добра атмосфера и нормално функциониране на Общинския съвет. Няма отхвърлено предложение на кмета на общината, било за разглеждане, било за приемане като решение на общинската сесия. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет. От страна на кмета на общината няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет, нито оспорвани като незаконосъобразни пред административен съд.

Уважаеми дами и господа
общински съветници!

Предлагам на вашето внимание следното

проекто – решение :

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене приема отчета за дейността си и за работата на постоянните комисии за периода от м.януари до края на м.юни 2017 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Справки – 2 броя;
2.Приложение – 1 брой.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

Приложения:

spravka_sa_kom

spravka_zasedania

zasedania_kom