Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2017 г.

Програми и стратегии

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене №04 от 19.01.2017 г. ; изм. и доп. с Решение №14 от 19.01.2017 г.; изм. и доп. с Решение №18 от 08.02.2017 г.; изм. и доп. с Решение №23 от 08.02.2017 г. ; изм. и доп. с Решение №28 от 04.04.2017 г. ; изм. и доп. с Решение №40 от 15.05.2017 г; изм. и доп. с Решение №47 от 15.05.2017 г.; изм. и доп. с Решение №48 от 15.05.2017 г.; изм. и доп. с Решение №54 от 27.06.2017 г.)

programa_2017_54