Покана

Покани за заседания

с. Черноочене, 23.06.2017 година

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 27.06.2017 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”-с. Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в списъка на защитени училища на територията на община Черноочене за учебната 2017/2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Стратегия за развитие на социални услуги в община Черноочене 2017-2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Бейсим Юсеин Юсеин, бивш жител на с. Черноочене, общ. Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Дургут Тахир Шабан , бивш жител на с. Три могили, общ. Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/