Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане  с имоти общинска собственост – община Черноочене през 2017 год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към  Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС, Общинският съвет – Черноочене,

Р Е Ш И :

 Допълва следните обекти към Програмата за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година:

Земеделски земи под наем за срок от 10  стопански години:

 

землище имот № категория Площ /дка/
1 Пчеларово 043042 V 18,000
2 Пчеларово 085021 16,001
3 Пчеларово 045001 V 4,556
4 Габрово 087121 ІХ 3,260

Изготвил:

Ст. сп. „ПС”

/Й.Георгиев/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Н. Реджеб/

Директор-дирекция “СА”:

/К. Нешад/

С уважение,

                              АЙДЪН ОСМАН

                              КМЕТ НА ОБЩИНА