Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социални услуги в община Черноочене 2017-2020 г.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

През 2016 г. беше разработена, приета и утвърдена Стратегия за развитие на социалните услуги в област Кърджали 2016 – 2020 г. Областната стратегия е създадена в процес на сътрудничество между заинтересованите страни в област Кърджали – Областна администрация Кърджали, общините от област Кърджали, ДСП – Кърджали, Дирекции „Бюро по труда“ в област Кърджали, ОД на МВР – Кърджали, отдел „Статистически изследвания“ – Кърджали към НСИ, ТП на НОИ – Кърджали, НПО . Съгласно Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане, въз основа на утвърдената Областна стратегия, Кметът на общината организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на общинско равнище, която се приема от Общинския съвет. В изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, екип от представители на общинска администрация – Черноочене, Дирекция “Социално подпомагане” – Кърджалии представители на доставчици за социални услуги, разработи Стратегия за развитие на социалните услуги в община Черноочене за 2017 – 2020 г. Общинското планиране е съобразено изцяло с утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Кърджали 2016 – 2020 и е изготвен с прякото участие на всички заинтересовани страни – Община Черноочене, Дирекция “Социално подпомагане” Кърджали, доставчици на услуги, граждански организации, представители на целевите общности и рисковите групи. Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рисковите групи в общината. Тя обхваща планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи и е фокусирана в по-голяма степен върху децата, хората с увреждания и старите хора. В географско отношение, Стратегията покрива всички населени места на територията на община Черноочене, като се обръща специално внимание на населените места с установени потребности, но с недостатъчно разкрити до сега социални услуги. Стратегията има отворен характер на планов документ, като промени по съдържанието могат да се внасят, когато възникне доказана необходимост. Предвид гореизложеното, на основание чл. 19 ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Черноочене да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Черноочене 2017 – 2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Черноочене да актуализира Стратегията при възникване на необходимост и ежегодно да изготвя и предлага за приемане от Общински съвет – Черноочене Годишен план за развитие на социалните услуги в изпълнение на Стратегията.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене

Приложение:

Strategia_soc.uslugi_Chernoochene_final