Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Предложение за включване в списъка на защитени училища на територията на община Черноочене за учебната 2017/2018 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС № 212/02.09.2008 г. списъкът със защитените училища се допълва ежегодно по мотивирано предложение за включване в списъка на защитените училища на кмета на общината след решение на общинския съвет, към което се прилага и становище на началника на регионалния инспекторат по образованието, като предложението следва да се внесе до 30 юни в Министерството на образованието и науката.
След обсъждане на предложенията направени от директорите на училищата, съобразявайки се с обективните дадености и с нормативната уредба, предлагам на Вашето внимание следните основни училища да бъдат със статут на защитени за учебната 2017/2018 г.

1.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково

ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Паничково се намира на 25 км. разстояние от общинския център. Сградата е масивна на два етажа, има 10 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, библиотека, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова. В училището се обучават ученици от І до VІІ клас. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.

През учебната 2017/2018 година в училището ще се обучават 24 ученици, разпределени в 4 паралелки. Разпределението на децата и учениците по групи и класове е както следва:

– І клас – 1 ученик
– ІІ клас – 3 ученици
– ІІІ клас – 3 ученици
– ІV клас – 3 ученици
– V клас – 2 ученици
– VІ клас – 5 ученици
– VІІ клас – 7 ученици

През учебната 2017/2018 година ученически превоз ще ползват 22 ученици, които ще пътуват по следните направления:
1. с.Жълт камък – с.Паничково – 3 ученика. Разстоянието между селата е 10 км.в едната посока /10 x 1.24=12.4 км./
– /1,24 е коефициент за приравняване, съгласно приложение към чл.1, ал.2 от ПМС 212/02.09.2008 г.
2. с.Ночево – с.Паничково – 4 ученика. Разстоянието между селата е 13 км.в едната посока или /13 x 1.24=16,12 км./
3. с.Йончево – с.Паничково – 3 ученика. Разстоянието между селата е 6,5 км.в едната посока или /6,5 x 1.24=8 км./
4. спирка Айгър чешма – с.Паничково – 7 ученика. Разстоянието между селата е 3 км.в едната посока или /3 x 1.24=3,72км./
5. мах.Ходжаоллар – с.Паничково – 2 ученика. Разстоянието между селата е 4,5 км.в едната посока или /4,5 x 1.24=5,58км./
6. разклон Мурга – с.Паничково – 1 ученик. Разстоянието между селата е 3 км.в една посока или /3 x 1.24=3,72км./
7. мах.Акташ – с.Паничково – 4 ученици. Разстоянието между селата е 1 км.в една посока или /1 x 1.24=1,24 км./

Най-близкото училище до ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково е ОУ „ В.Левски” с.Комунига, което се намира на разстояние 14 км. в едната посока или 14 x 1,24=17.36 км. Поради географското разположение и лошата инфраструктура трудно ще се извършва превозването на учениците до ОУ„В.Левски” с.Комунига, като разстоянието от с.Ночево до с. Комунига е 22 км в едната посока или 22 x 1.24=27.28 км.

2.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково

ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Лясково се намира на 17 км. разстояние от общинския център. Училището се състои от две сгради. Сградите са масивни на един етаж, има 6 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова. В училището се обучават ученици от І до VІІ клас и деца в ДГ от 3 до 6 годишна възраст. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.
През учебната 2017/2018 година в училището ще се обучават 24 ученици разпределени в 4 паралелки и 20 деца(смесена група) в ДГ. Разпределението на децата и учениците по групи и класове е както следва:

– ДГ /3 – 4/ годишни – 12 деца
– Подготвителна група – 8 деца
– І клас – 1 ученик
– ІІ клас – 9 ученици
– ІІІ клас – 2 ученици
– ІV клас – 5 ученици
– V клас – 2 ученици
– VІ клас – 3 ученици
– VІІ клас – 2 ученици

През учебната 2017/2018 г. няма ученици, които да ползват ученически превоз.
Най-близкото училище до ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково е СОУ „ Христо Ботев” с. Караманци – общ.Минерални бани, обл.Хасково и се намира на разстояние 5 км. или 5 х 1,24=6,2 км. Училището е с изчерпан капацитет.
Друго близко училище е ОУ „Хр. Ботев” с.Габрово, което е на 6 км. по пряк еднолентов път, който е трудно проходим или непроходим при зимни условия.
Поради лошата инфраструктура трудно ще се извършва превозването на учениците и до СОУ „Хр.Смирненски” с. Черноочене, като разстоянието е 17 x 1.24=21,08 км.

3.ОУ „Хр.Ботев” с. Габрово

ОУ „Хр. Ботев” с.Габрово се намира на 8 км. разстояние от общинския център. Сградата е масивна на два етажа, има 8 класни стаи, оборудван и обзаведен компютърен кабинет, библиотека, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова.
В училището се обучават ученици от І до VІІ клас. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.

През учебната 2017/2018 година в училището ще се обучават 55 ученици разпределени в 6 паралелки. Разпределението на учениците по класове е както следва:
– І клас – 0 ученици
– ІІ клас – 8 ученици
– ІІІ клас – 8 ученици
– ІV клас – 11 ученици
– V клас – 10 ученици
– VІ клас – 10 ученици
– VІІ клас – 8 ученици

През учебната 2017/2018г. ученически превоз ще ползват 30 ученици и ще пътуват по следните направления:
1.с.Даскалово – с.Габрово – 14 ученика. Разстоянието между селата е 10 км. в едната посока /10 x 1.24=12,4 км./
– /1,24 е коефициент за приравняване,съгласно приложение към чл.1, ал.2 от ПМС 212/02.09.2008 г./
2.с.Ново селище – с.Габрово – 6 ученика. Разстоянието между селата е 8 км. в едната посока или /8 x 1.24=9,92 км./
3.с.Черна нива – с.Габрово – 6 ученика. Разстоянието между селата е 5 км. в една посока или /5 x 1.24=6,2 км./
4.с.Бакалите – с.Габрово – 3 ученика. Разстоянието между селата е 13 км. в една посока или /13 x 1.24=16,12 км./
Най-близкото училище до ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово е ОУ ”Васил Левски” с.Комунига, което се намира на разстояние 7 км. или 7 x 1,24 = 8,68.км. Друго близко училище е СОУ „Хр.Смирненски” с. Черноочене, както вече споменахме по-горе училището е с изчерпан капацитет.

4. ОУ „Васил Левски” с.Комунига

ОУ „Васил Левски” с.Комунига се намира на 15 км. разстояние от общинския център. Сградата на учебното заведение е масивна на два етажа, има 10 класни стаи, обзаведен компютърен кабинет, библиотека, пригодена класна стая за физкултура и спорт и училищна столова.
В училището се обучават ученици от І до IX клас. Обучението е целодневно, едносменно с организирано столово хранене.
През учебната 2017/2018 година в училището ще се обучават 80 ученици разпределени в 6 паралелки. Разпределението на учениците по класове е както следва:
– І клас – 10 ученици
– ІІ клас – 12 ученици
– ІІІ клас – 4 ученици
– ІV клас – 11 ученици
– V клас – 5 ученици
– VІ клас – 14 ученици
– VІІ клас – 12 ученици
– VIII клас – 10 ученици
– IX клас – 2 ученици
През учебната 2017/2018 г. ученически превоз ще ползва 1 ученик и ще пътува по следното направление:
1.с.Соколите/Женда – с.Комунига – 1 ученик. Разстоянието между селата е 15 км. в едната посока /15 x 1.24 = 18,6 км./
Най-близкото училище до ОУ „В.Левски” с. Комунига е СОУ „ Хр. Смирненски” с.Черноочене и ОУ „Хр.Ботев” с. Габрово, но те са с изчерпан капацитет.
Предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание следните Пректо-

РЕШЕНИЯ:

І.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5 от ПМС №212/02.09.2008г. и във връзка с параграф §6”е” от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, Общински съвет – Черноочене предлага за учебната 2017/2018 година в списъка със защитените училища от община Черноочене да бъдат включени следните училища, както следва:
1 .ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково
2.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково
3.ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово
4.ОУ „В. Левски” с. Комунига

ІІ.Възлага на Кмета на община Черноочене до 30 юни 2017г. да внесе мотивирано предложение в МОН за включване на:
1.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Паничково
2.ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково
3.ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово
4.ОУ „В. Левски” с. Комунига, в списъка на защитените училища за учебната 2017/2018 г.

С уважение,
СЕЛЯМИ МУСТАФА
Заместник кмет на Община Черноочене:
………………………….